Bli medlem

Medlemsskap i Norsk Schäferhund Klub (NSchK)

Følg denne linken for å søke/tegne medlemskap HER..   (åpnes i nytt vindu)

Priser medlemsskap
Hovedmedlemskap:          Kr. 703,- pr år  (hvorav grunnkontingent til NKK kr 313,-)
Husstandsmedlemskap:   Kr. 290,- pr år
Juniormedlemskap:          Kr. 553,- pr år  (hvorav grunnkontingent til NKK kr 313,-)

Ønsker du å endre avdeling, kontaktinformasjon eller har andre spørsmål kan Toril Bjerke hjelpe deg.
Du treffer henne på e-post hskasserer@nschk.no eller mobil 90 51 80 39.

Dette får du som medlem:

  • Tidsskriftet Schäferhunden
  • Tidsskriftet Hundesport
  • Rett til å delta i klubbens bruksarrangement, utstillinger, kåringer, kurser og andre aktiviteter.
  • Kostnadsfri opplysning i avlsspørsmål m.v.
  • Mulighet til å treffe og omgås med hundefolk med variert erfaring med schæferhund. Alt fra nybegynnerne til de med mange årig erfaring innenfor sitt område. Felles er at de er alle glade i schæferen som hund og turvenn.
  • Mulighet til å delta i din avdelings treff og arrangement.
  • Mulighet til å trene og utfolde deg og hunden innenfor din interesse, sammen med andre likesinnede.
  • Mulighet til å delta på konkurranser i inn og utland.
  • Bli tatt ut for å representere Norsk Schäferhund klub i ulike fora, som nordisk og verdensmesterskap.

– MEDLEMSKAP

§ 4 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Hovedstyret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Klubben har følgende medlemskategorier:

a) Hovedmedlem – Hovedmedlem er den vanlige medlemskategorien dersom man ikke oppfyller kravene og selv velger en av kategoriene under, Hovedmedlem betaler full kontingent,
b) Familiemedlemmer – Familiemedlemmer med samme bopel som et hovedmedlem oppnår fullt medlemskap ved å betale redusert kontingent, Familiemedlemmer mottar ikke medlemsblad.
c) Ungdomsmedlemmer – Som ungdomsmedlemmer kan opptas barn og unge under 18 år. Ungdomsmedlemmer betaler redusert kontingent og mottar medlemsblad. Ved innmelding skal fødselsdato oppgis.
d) Medlemmer med frikontingent. Æresmedlemmer er kontingentfrie medlemmer med fulle medlemsrettigheter.

§ 5 Medlemskontingent

Kontingenten og fordeling mellom sentralledd og avdelinger fastsettes av årsmøtet etter forslag fra hovedstyret. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Hovedstyret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.

§ 6 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Med­lemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 7 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
a) utmeldelse
b) strykning besluttet av klubbens hovedstyre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens hovedstyre
e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disi­pli­nærkomite
f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opp­­hører da i alle NKKs medlemsklubber klubber

§ 8 Disiplinære reaksjoner

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensning av NKK’s disiplinærkomite kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette. Klubbens Hovedstyre kan advare, anmode om å uttre, ilegge aktivitetssperre på klubbens interne, uoffisielle arrangementer, stryke som medlem for begrenset eller ikke begrenset tid. Dersom strykning av medlemskap bunner i økonomiske misligheter mot klubben, kan vedkommende ikke tas opp som medlem igjen før de økonomiske forhold saken gjelder er brakt i orden. For å stryke et medlemsskap kreves ¾ flertall av fulltallig styre. Personer som er nektet opptakelse, ilagt aktivitetssperre eller er strøket som medlem fra klubben kan anke vedtaket inn for NKK’s apellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i apellutvalget godtas som endelig og inapellabel. Hovedstyret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at apellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

Sist oppdatert 06.01.2023 kl. 10:06